Via Piratello, 66/68 Lugo

Via Piratello, 66/68 Lugo